Velkommen til Liseleje Havn A.M.B.A.

UNDER REKONSTRUKTION - NYT SITE FORVENTES KLAR I LØBET AF JULI 2020

Lokalområdet i Liseleje har i mange år arbejdet for etablering af et havneanlæg. Den store bølgebryder blev etableret i 1911 70 meter fra kysten (blev landfast efter 10 år), for at støtte det lokale fiskeri, som i en årrække blomstrede i Liseleje. Men stadig større både kombineret med den udsatte beliggenhed har aldrig muliggjort, at et egentligt havneanlæg har kunnet realiseres, så fiskeriet er igen ophørt.

Den tidligere Frederiksværk Kommune tog i 2004 initiativ til at udarbejde en udviklingsplan for Liseleje og Asserbo med henblik på at stimulere livet i området, også udenfor sommersæsonen. En lystbådehavn var en af de ideer der blev taget op i forbindelse med udviklingsplanen. Liseleje Strand- og Havnegruppe arbejdede videre med havneplanerne indtil Liseleje Havn A.M.B.A. blev stiftet den 26. oktober 2007.

Vision for Liseleje Havn

  • Styrke udviklingen af Liseleje ved udviklingen af det nuværende miljø omkring lystbådssejlads,
  • Udvikle havnen så den er attraktiv, både for de der sejler og de der bliver på land,
  • Bruge havnen som støttepunkt for udviklingen af fritidsliv og turisme i den vestlige ende af Kongernes Nordsjælland,
  • Respektere Natura 2000 området, bilag IV-arter og anden beskyttet natur.
  • Understøtte og udvikle naturen i og omkring Liseleje

Det havneanlæg, vi ønsker at etablere, er af begrænset størrelse. Havneforslaget er dimensioneret for en kapacitet på ca. 180 både af varierende størrelse og med en max. dybgang på 1 - 2 m. Dette svarer til en kapacitet ved broer på ca. 620 meter med en generel bådbredde på 3,5 meter. Der vil desuden være mulighed for oplægning af joller på stranden i havneområdet, som man har det i dag bag bølgebryderen.

Havnen skal være hjemsted for lokale både, men ses også som et vigtigt støttepunkt for sejlertrafikken i sommermånederne langs kysten. Gæstetallene i Gilleleje og Hundested fortæller lidt om den intensive trafik, der er langs kysten primært i juli og august. For denne trafik vil en havn på den 20 sømil lange kystrækning være et attraktivt tilbud på grund af havnens tætte sammenhæng med natur, badestrande mv.

Der regnes kun med en meget begrænset bebyggelse på havnen – primært med toilet- og badefaciliteter, depotrum for havnens drift samt en mindre fællesbygning.

I 2008 blev et første havneforslag udarbejdet, men en dialog med Miljøministeriet viste, at det ikke kunne danne grundlag for en ”planlægningstilladelse”, som er det første skridt for at vi kan komme videre.

I 2010-2013 er der med bistand fra Hasløv & Kjærsgaard, Orbicon og DHI udarbejdet et nyt havneforslag, med fokus på de særlige hensyn, der knytter sig til naboskabet til bl.a. Natura 2000 område nr. 135 (Habitatområde H119), og øvrige beskyttelsesinteresser.

Det er Liseleje Havn A.M.B.A.’s overbevisning, at det nye havneforslag viser, at det er muligt at indpasse et havneanlæg, der både fastholder den vigtige materialevandring langs kysten, og som opretholder en bred sandstrand med spillerum for de naturkræfter, som er så afgørende for kystprocesser, klitdannelse, de særlige naturtyper og det biologiske liv, der er knyttet til beskyttelsesinteresserne.

På denne hjemmeside kan du læse mere om projektet samt følge projektets fremdrift under sidste nyt.