LISELEJE HAVN A.M.B.A.

Ordinær generalforsamling 2019

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

søndag den 14. juli 2019 kl. 10

Restaurant Le Papillon, Liselejevej 64, Liseleje

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår og intentioner og vurderinger for løbende regnskabsår.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsregnskab for det afsluttede regnskabsår.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for budgetåret (påbegyndt, løbende regnskabsår).
  5. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere. Forslag, som skal være begrundet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. maj. Der er ikke modtaget nogen forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
  8. Eventuelt.

 

Alle andelshavere har møde- og stemmeret på generalforsamlingen og ret til at lade sig opstille til bestyrelsen. En andelshaver kan give en anden person fuldmagt til at stemme på sine vegne. Ingen kan have mere end to fuldmagter. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte og repræsenterede andelshavere.

Hver andelshaver har Ă©n stemme uanset antal andele.

 Alle beslutninger træffes ved stemmeflerhed blandt de fremmødte og de repræsenterede andelshavere, medmindre andet fremgĂĄr af vedtægterne.

    

LISELEJE HAVN A.M.B.A.

Bestyrelsen

Tilbage