Kystdirektoratet

   

  

 

Natur/Landsplan/MC-Roskilde

J.nr. BLS-155-00042

Ref. UCB/KAJEN/JAC

Den.5. januar 2009

 

 

 

 

 

 

Anlæg på søterritoriet – anmodning om en udtalelse til VVM redegørelsen for en lystbådehavn i Liseleje, Halsnæs Kommune, Kystdirektoratet j.nr. 06/00508-26

By - og Landskabsstyrelsen har modtaget anmodning om udtalelse til VVM-redegørelse for anlæg af lystbådehavn øst for eksisterende bølgebryder i Liseleje, Halsnæs Kommune.

 

Styrelsen skal gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at planlægge efter planloven for bl.a. havneanlæg i Natura 2000 – områder, jf. § 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse af nr. 408 af 1. maj 2007, med senere ændringer (habitatbekendtgørelsen).

 

Hvis sagen i det videre forløb forudsætter planlægning efter planloven, skal Kystdirektoratet oversende sagen til Halsnæs Kommune med henblik på, at kommunen søger om en planlægningstilladelse i By - og Landskabsstyrelsen.

 

Der er allerede gennemført en konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området Tisvilde Hegn og Melby Overdrev.

Det skal bemærkes, at der kun kan vedtages planer eller meddeles tilladelse, hvis det kan afvises, at en plan eller et projekt skader Natura 2000-området.

 

Skal konsekvensvurderingen indgå som grundlag for en ansøgning om planlægningstilladelse er det By - og Landskabsstyrelsens umiddelbare vurdering, at konsekvensvurderingen efterlader visse usikkerheder omkring en eventuel påvirkning af Natura 2000 området, som skal vurderes nærmere.

 

Det skal således godtgøres nærmere, om den foreslåede kystfordring som afværgeforanstaltning mod øget erosion er mulig at udføre i praksis  uden at forringe Natura 2000 området og om der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den vil virke efter hensigten.

 

Det skal endvidere godtgøres, hvordan man under anlæg og drift undgår negativ påvirkning af Natura 2000-naturtyper, der ligger umiddelbart op til projektområdet.

 

By - og Landskabsstyrelsen skal beklage det sene svar.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

 

 

Janne Christensen

Arkitekt

Landsplan