LISELEJE HAVN A.M.B.A.

 

 

Referat af ordinær generalforsamling 2009

 

 

lørdag den 27. juni 2009 kl. 10 i Melbylejren, Asserbo

 

 

1. Valg af dirigent.

 

Hans Jørgen Hansen, Liseleje, blev efter indstilling fra bestyrelsen valgt med akklamation.

 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det afsluttede regnskabsår (1. maj 2008 – 30. april 2009) og intentioner og vurderinger for løbende regnskabsår.

 

Bestyrelsens grundige beretning blev forelagt af Børge Rasmussen. Formandens manuskript placeres på havnens hjemmeside.

 

Her tilføjes en bemærkning fra bestyrelsen vedrørende den processtøtte som er stillet i udsigt af Halsnæs kommune: Processtøtten bør udmøntes i en konkret plan med tidsangivelser for de enkelte faser. Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at arbejde for at motivere kommunen til sammen med bestyrelsen, at udarbejde en tids – og handlingsplan for den omtalte processtøtte, der generelt sigter mod at fremme og opnå myndighedernes godkendelse af projektet.

 

Bestyrelsen henledte samtidig opmærksomheden på det forhold, at der kun vil være tale om forøget stranderosion (+10 cm) i en afstand på op til 1,5 km øst for havnen. Længere østpå vil der, som angivet i VVM undersøgelsen, ikke være målbare ændringer. Området indenfor 1,5 km øst for havnen vil uden problemer kunne kompenseres ved strandfordring. Læside erosion er dermed ikke et problem.

 

Bestyrelsens beretning med supplerende bemærkninger som gengivet her, blev godkendt med akklamation.

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsregnskab for det afsluttede regnskabsår 1. maj 2008 – 30. april 2009).

 

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for påbegyndt budgetår (1. maj 2009 – 30. april 2010).

 

Budgettet blev godkendt med akklamation.

 

5. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere.

(Frist 15. maj 2009. Ingen indkomne forslag).

 

Der var ingen forslag til behandling.

 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.                                                                

På valg er:

Niels C. Borck,

Alf Nielsen og

Børge V. Rasmussen,

der alle er rede til genvalg.

 

Alle tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt med akklamation.

 

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.                                                                                      

På valg er:

Søren Olsen og

Ole Ploug,

der begge er rede til genvalg.

 

Begge suppleanter blev genvalgt med akklamation.

 

8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

På valg er Nærrevision A/S, Frederiksværk, der er rede til genvalg.

 

Generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsens forslag med akklamation.

 

9. Eventuelt.

 

Under dette punkt fremkom følgende bemærkninger:

 

Steen Christiansen, Liseleje: Kommunens holdning vækker bekymring og især den tekniske sagsbehandling af havnens VVM rapport giver anledning til forundring. Der tegner sig et behov for yderligere at presse de folkevalgte medlemmer af byrådet, herunder ikke mindst Borgmester Helge Friis. Der tegner sig et foruroligende vakuum mellem på den ene side en meget positiv politisk opbakning fra et næsten enigt byråd, og på den anden side, den tekniske sagsbehandling, der er udmøntet i et problematisk høringssvar fra kommunen. Denne divergens sætter havnens bestyrelse i et betydeligt dilemma og skaber unødig usikkerhed om projektets levedygtighed.

 

Flere andelshavere udtrykte anerkendelse af bestyrelsens arbejde.

 

En andelshaver anbefalede, at havnens hjemmeside blev opdateret. Formanden stillede i udsigt, at der med udpegning af ny WEB-master kan forventes forbedring af hjemmesidens indhold og funktion. Formanden var enig i den fremførte kritik.

 

Formanden omtalte spørgsmålet om ugedag for generalforsamlingen og bestemte med generalforsamlingens tilslutning, at Liseleje Havn fremover vil afholde den ordinære generalforsamling om formiddagen på den sidste lørdag i juni måned.

 

En andelshaver omtalte den eventualitet, at naturens evne til genoprettelse måske ville overraske positivt og reducere omfanget af eventuelle påvirkninger fra havnen og at havnen endog kunne virke befordrende for at nye arter tager plads i havnens område. Som eksempel blev muligheden for at Teisten vil yngle mellem stenene i den nordlige mole fremhævet.

 

Tilstedeværende medlemmer blev optalt til i alt 46, hvortil skal lægges en fuldtallig bestyrelse.

 

Generalforsamlingen blev hævet kl. 11:49 idet formanden takkede ordstyreren for god og sikker håndtering af hvervet.

 

 

Således passeret

 

 

 

Dirigent                                                                    Referent

 

Hans Jørgen Hansen                                            Niels C Borck