Kystdirektoratet

Højbovej 1

7620 Lemvig

Miljø og Teknik

 

Rådhuspladsen 1

3300 Frederiksværk

 

Telefon 4778 4000

Fax 4778 4099

mail@halsnaes.dk

www.halsnaes.dk

 

 

 

 

 

 

Kystdirektoratets j.nr. 06-00508-26

Kystdirektoratet har den 25. juli 2008 anmodet om eventuelle bemærkninger til VVM-redegørelse vedr. anlæg af lystbådehavn i Liseleje udarbejdet af Liseleje Havn A.M.B.A.

Halsnæs Kommune har gennemgået det fremsendte i forhold til de myndighedsområder, kommunen varetager, og har nedenstående bemærkninger til redegørelsen i forhold til gældende lovgivning og planlægning.

Formkrav

Det bemærkes, at Kystdirektoratet på følgesedlen omtaler rapporten som en "VVM-redegørelse". Halsnæs Kommune vurderer, de juridiske formkrav jf. Bekendtgørelse nr. 809 af 22. august 2005 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM) §5, stk. 2, i Liseleje Havn A.M.B.A´s rapport formodentlig ikke er opfyldt, da redegørelsen blandt andet mangler:

1: Beskrivelse af de væsentligste karakteristika for produktionsprocesserne, f.eks. type og mængde af de anvendte materialer

2. En oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til valget under hensyn til virkningerne på miljøet.

3. En beskrivelse af det miljø, som i væsentlig grad kan blive berørt af det foreslåede projekt, herunder navnlig landskab.

4. En beskrivelse af, hvilke betydelige virkninger på miljøet, det foreslåede projekt vil kunne få som følge af emissionen af forurenende stoffer, opståelsen af gener og bortskaffelsen af affald samt bygherrens angivelse af, hvilke metoder der er anvendt til forudberegningen af virkningerne på miljøet.

5. Et ikke-teknisk resumé af de på grundlag af ovennævnte punkter fremsendte oplysninger.

6. En oversigt over eventuelle vanskeligheder (tekniske mangler eller manglende viden), som bygherren er kommet ud for i forbindelse med indsamlingen af de fornødne oplysninger.

Halsnæs Kommune overordnede vurdering af rapporten

Halsnæs Kommune finder overordnet, at rapporten på et væsentligt punkt er misvisende for så vidt angår Natura2000-retsgrundlaget samt at rapportens konsekvensanalyse ikke i tilstrækkelig grad gør rede for, at projektet ikke har skadelige virkninger på Natura 2000-arealet.

Halsnæs Kommune finder endvidere, at projektet, som beskrevet, delvist strider imod de forvaltningsmæssige tiltag Natura2000-lovgivningen fremadrettet byder myndighederne at fremme indenfor Natura2000-områderne, konkret henvises til at

·         påvirkningen af Natura2000-naturtyper fra kystanlæg mv. skal være stabilt eller faldende

·         sikre naturlig sandflugtsdynamik

·         sikre eller øge arealet med Natura2000-naturtyper

·         påvirkning af slitage på Natura2000-naturtyper grundet eks. turisme skal være stabilt eller faldende

Natura2000-retsgrundlag

Det fremgår af "Vurdering af havnens indflydelse på det omliggende kyst- og naturområde" rapportens side 6, at ".. umiddelbart øst for det planlagte havneområde ligger Habitatområde 119..."

Imidlertid finder Halsnæs Kommune, at en væsentlig del af havneanlægget ligger indenfor Natura2000-området, (Lisehøjvejens forlængelse, servicebygning, terrestriske del af havneanlægget, promenaden, handicapfaciliteter mv.). Dette forhold fremgår ikke af rapporten. Tværtimod beskrives hele havneanlægget at være placeret fri af klitter såvel som strand.

Forholdet er afgørende for så vidt angår myndighedsplacering samt for, hvorvidt projektet overhovedet lovligt kan påbegyndes/realiseres.

Som udgangspunkt finder Halsnæs Kommune, at selve planlægningen af havnen, på grund af sin placering i et Natura2000-område, er omfattet af et generelt planlægningsforbud. Som følge af dele af havnens placering indenfor et Natura2000-område, reguleres projektets planlægningsdel af Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder § 5, stk. 2, nr. 3, hvoraf det fremgår, at:

" I (Natura2000-områder) må der ikke (...) planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lign., f.eks. lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og -parker, lossepladser og anlæg for deponering."

Af bekendtgørelsens. § 5, stk. 5 fremgår det, at det alene er By- og Landskabsstyrelsen, der "i særlige tilfælde" kan tillade fravigelse af stk. 2.

Halsnæs Kommune finder derfor, at kommunen skal afvente By- og Landskabsstyrelsens tilbagemelding for så vidt angår dette forhold, før kommunen påbegynder et egentligt arbejde  med lokalplanlægning mv.

Konsekvensredegørelse for Natura2000-område

Projektet afventer i øjeblikket afgørelse i Kystdirektoratets som indledningsvist vurderer projektets indvirkning på miljø mv. Imidlertid kræver projektet derudover tillige en række afgørelser, hvor henholdsvis By- og Landskabsstyrelsen samt Halsnæs Kommune er myndighed.

Såfremt By- og Landskabsstyrelsen ophæver planlægningsforbuddet, som nævnt ovenfor, skal Halsnæs Kommune udarbejde/alternativt godkende den af Liseleje Havn A.M.B.A udarbejdede konsekvensredegørelse for projektets indflydelse på Natura2000-arealet (og altså ikke alene Kystdirektoratet).

Den mest betydende udfordring i denne forbindelse er, at myndigheden sikrer sig, at det kan afvises, at projektet skader Natura-2000 området. Det vil sige, at myndigheden skal have vished for, at aktiviteten ikke har skadelige virkninger. Det er tilfældet, når det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at der ikke er sådanne virkninger.

Der er tale om en meget høj prioritering af et sikkert fagligt grundlag. Dette særlige forsigtighedsprincip (tvivlen kommer naturen til gode) er fastslået af EF-Domstolen, jf. Muslingedommen (Sag C-127/02).

På dette punkt finder Halsnæs Kommune, at rapporten er ikke fyldestgørende af følgende grunde:

Estimeret sedimenttransport baseret på rapport fra 1984.

Det fremgår af rapporten, at omfanget af sedimenttransport ved ”Liselejemolen” anslås til 3-5.000 m3 sand/år. Disse tal er hentet fra en rapport udarbejdet af ”Fællesudvalget for Kystpleje og Kystsikring på Nordkysten” i 1984. Under hensyntagen til det førnævnte krav til en meget høj prioritering af et sikkert fagligt grundlag og ikke mindst estimatets betydning for konsekvensvurderingens øvrige konklusioner, herunder omfang af strandfodring samt estimeret tilbagerykning af kyst, finder Halsnæs Kommune, at estimatet skal underbygges med nutidige model-undersøgelser/egentlige målinger i felten.

Det bemærkes, at Halsnæs Kommune ikke har haft mulighed for at vurdere rapporten udarbejdet af ”Fællesudvalget for Kystpleje og Kystsikring på Nordkysten”.

Utilstrækkelig estimat af læside-erosion

Det fremgår ikke af rapporten, hvor stor en lokal effekt læsideerosionen vil have på det umiddelbare strand- og klitareal nordøst for havnen. I stedet er erosionen opgjort i gennemsnitligt antal meter/kubikmeter fordelt på en 1- 2 km strækning.

Halsnæs Kommune formoder, at læsideerosionen vil være markant større tættest på havneanlægget og gradvist aftage nordøst herfor (jf. den læsideerosion, der i dag kan iagttages ved ”Liseleje Bølgebryderen”), hvorfor nuværende (bade)strand samt Natura2000-beskyttede forstrand og klittyper vil erodere/forsvinde. Omfanget af denne umiddelbare lokale kysttilbagetrækning er ikke beskrevet/undersøgt/estimeret i rapporten.

Rapporten foreslår, som kompenserende foranstaltning for den gennemsnitlige læside-erosion, at der foretages strandfodring. Det fremgår af rapporten, at omfanget af strandfodringen årligt skal udgøre mellem 3-5.000 m3 sand. Transport af 5.000 m3 sand svarer til mellem 160 til 320 vognlæs/år (ca. 15-30 m3 pr vognlæs). Der er således tale om en ikke ubetydelig mekanisk transport af sand.

Rapporten beskriver ikke den kunstige strandfodrings (her årlig kørsel/udlægning af sand) konsekvenser for de Natura-2000 beskyttede naturtyper (forstrand og begyndende klitdannelse) og arter.

Halsnæs Kommune forudser, at disse vil blive påvirket/forstyrret af den årlige kørsel/udlægning af sand, hér ikke mindst yngle- og rasteområder for markfirben.

Anlægsfasens betydning

Det fremgår af rapporten, at anlæg/etablering af havneprojektet alene vil skulle anvende den eksisterende handicapsti i området. Halsnæs Kommune formoder ikke, at den omfangsrige tunge transport af materiale til etablering af mole mv. alene kan benytte sig af handicapstien i området. Halsnæs Kommune forudser, at der vil ske beskadigelse af de Natura-2000 beskyttede naturtyper og arter i nærområdet. Rapporten beskriver ikke de eventuelle konsekvenser for de Natura-2000 beskyttede naturtyper og arter, hér ikke mindst yngle- og rasteområder for markfirben.

Forøget færdelsrelateret slitage af Natura2000-naturtyper

Rapporten vurderer, at betydningen af eventuel øget slitage på Natura2000-naturtyper i området, i forhold til i dag, vil være af marginal betydning.

Under forudsætning af, at havnen anlægges med ca. 230 bådepladser og at den i dele af højsæsonen forventes fuldt belagt, vurderer Halsnæs Kommune imidlertid, at færdsel i og omkring området i sommerhalvåret vil øges markant i forhold til i dag. Da de infrastrukturelle forhold i projektet alene baseres på den i dag etablerede 4 meter brede handicapsti, samt at der ikke i havneområdet etableres erhverv (købmand mv.), vil færdselen gennem områdets Natura2000 naturtyper øges med forøget slitage og ødelæggelse til følge.

Andre forhold

Projektet vil kræve, at der i kommuneplanen tilføjes en mulighed for anlæg af lystbådehavn i Liseleje, da havnen ikke er skitseret som et af de friluftsanlæg, der er udlagt i Regionplan 2005. Desuden kræver projektet udarbejdelse af lokalplan.

I forbindelse med udarbejdelse af eventuel lokalplan er der flere forhold, der mangler at blive beskrevet, herunder de trafikale forhold, adgangsforhold – herunder en vurdering af, om den eksisterende handicapsti kan benyttes, vinteropbevaring, parkering, hvilket vurderes at kræve en nærmere analyse, idet der allerede er et stort pres på området som følge af badestranden. Der er, ud over ovennævnte, ikke taget stilling til indholdet i en eventuelt lokalplan, da det afventer en behandlingen af VVM-redegørelse for havneanlægget.

I forbindelse hermed vil det blive krævet, som også meddelt Liseleje Havn A.M.B.A., at Frederiksborg Skovdistrikt som ejer skriftligt skal give tilsagn om brug arealer både på stranden, adgangsvej og parkeringsarealer, inden kommunen foretager sig yderligere.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Natur og planmedarbejder Jakob Lausen eller Fagkoordinator for Natur og Plan Pia Weirum.

Kopi er tilsendt Liseleje Havn A.M.B.A.

Venlig hilsen

 

 

Pia Larsen Weirum
Fagkoordinator for Natur og Plan